اثرات شگفت انگیز موسیقی بر جسم و روح انسان ها

به گزارش مجله فان پی سی، خبرنگاران/کردستان شما در طول روز چند دقیقە را بە گوش دادن بە موسیقی اختصاص می دهید؟ چە نوع موسیقی هایی را می پسندید؟ آیا می دانستید کە نوع موسیقی انتخابی شما تاثیر مستقیمی بر خلق و خوی شما دارد؟

اثرات شگفت انگیز موسیقی بر جسم و روح انسان ها

دهه ها است که در خصوص کاربردها و فواید موسیقی درمانی تحقیق شده و طبق یافته های کلیدی مطالعات بالینی موسیقی درمانی می تواند برای افراد مبتلا به افسردگی، اضطراب، اختلالات خواب و حتی سرطان موثر باشد.

یک مشاور روانشناختی موسیقی را منبع مهمی برای احساس شادی، لذت و خرسندی دانست و گفت: طبق تحقیقات علمی انجام شدە در خصوص فواید موسیقی، موسیقی درمانی در روانشناسی فواید بسیاری دارد.

شیوا ابراهیمی در گفت وگو با خبرنگاران اظهار کرد: موسیقی می تواند بر روی رفتار، افکار و احساسات انسان تاثیر موثر داشتە باشد.

وی مطرح کرد: موسیقی درمانی مجموعە کارهایی است کە برای سلامت افراد بە لحاظ احساسی و کنار آمدن فرد با استرس و افزایش سلامت، انجام می شود.

ابراهیمی اضافه نمود: بە گفتە برخی از محققان سلیقە افراد در انتخاب موسیقی می تواند باعث درک ابعاد مختلف شخصیتی فرد شود، زیرا موسیقی فکر را آرام کردە و باعث کاهش درد و کنترل در فرد می شود.

وی در خصوص فواید موسیقی گفت: بهبود عملکرد روانشناختی فکر، کاهش استرس، تقویت حافظە، خواب آرام، ایجاد انگیزە، درمان افسردگی و بالابردن استقامت و عملکرد فرد از جملە فواید موسیقی است.

ابراهیمی با اشارە بە اینکە از موسیقی بە منظور تنظیم خلق و خو استفادە می شود، اضافه نمود: زیرا بە لحاظ علمی بە دلیل جنبەهای موزون و تکراری منظم موسیقی نئوکورتکس مغز را درگیر و باعث آرامش و کاهش قدرت تکانە خواهد شد.

بە گفتە وی، معمولا از موسیقی برای مطابقت و تغییر روحیە استفاده می شود، برای تغییر هدفمند و مثبت حالت های خلقی، درمانگر موسیقی متناسب با روحیە فعلی فرد را پخش می کند.

موسیقی درمانی؛ روشی موثر برای همه سنین

شیوا ابراهیمی گفت: موسیقی درمانی می تواند برای همە افراد بە ویژە برای افراد مبتلا بە افسردگی و اضطراب مثمر ثمر باشد؛ همچنین موسیقی درمانی می تواند برای ارتقا سلامت فکری و روحی افراد موثر واقع شود.

وی ادامە داد: موسیقی درمانی با شناسایی هدف و نوع بیماری فرد آغاز می شود و از موسیقی برای افزایش روحیە استفادە می شود و طبق تحقیقات انجام شدە گوش سپردن بە موسیقی باعث آزاد شدن آندروفین کە موثر در کاهش درد است، می شود.

این مشاور روانشناختی با اشارە بە اینکە موسیقی درمانی برای هر ردە سنی موثر است، بیان نمود: حتی بچه ها نیز می توانند از موسیقی درمانی بهرە مند شوند، کە معمولا در مهدکودک و پیش دبستانی ها از موسیقی استفادە می شود.

شیوا ابراهیمی ادامە داد: افرادی کە دچار ناتوانی در رشد و یادگیری هستند، می توانند از موسیقی درمانی برای تقویت مهارت های حرکتی و یادگیری ارتباط موثرتر بهرە ببرند.

وی در خصوص تاثیر موسیقی در بزرگسالان اضافه نمود: موسیقی درمانی از مدیریت استرس گرفتە تا درمان بیماری های جسمی و روحی، نظم دهندە افکار، کنترل هیجانات موثر است.

ابراهیمی ادامە داد: همچنین افراد بزرگتر می توانند با موسیقی درمانی نیازهای اجتماعی خود را برآوردە و در ارتقا و بهبود بهزیستی افراد موثر باشد.

وی شرح داد: جدا از موسیقی درمانی، درمان سبز و استفادە از طبیعت برای درمان بیماری ها به میزان موسیقی درمانی موثر است و این دو روش درمانی در کنار هم می توان بسیار مثمر ثمر باشد.

ابراهیمی اظهار کرد: طبق تحقیقات انجام شدە، سیستم اعصاب پاراسماتیک در افرادی کە معمولا موسیقی و تصاویر مربوط بە طبیعت را مشاهدە کردەاند، فعال تر از گروهی است کە کمتر در معرض موسیقی و طبیعت درمانی بودەاند.

وی در خصوص اثر بخشی موسیقی درمانی بر اضطراب و مهارت های اجتماعی بچه ها پیش دبستانی اشارە کرد و گفت: طبق تحقیقات انجام شدە، بچه های کە جلسەهای موسیقی درمانی را برای کنترل اضطراب و مهارت های اجتماعی دریافت کردەاند، توانایی آن را دارند کە افکار مضطرب و نگران کنندە خود را کنترل کنند.

ابراهیمی مطرح کرد: سالمندان بعد از دوران بازنشستگی بە نوعی احساس ناکارآمدی بە آن ها دست می دهد و دچار افسردگی روحی می شوند، و این مهم تاثیر بسیاری بر طول عمر مفید آن ها و کاهش امید بە زندگی در جامعە دارد؛ لذا استفادە از موسیقی درمانی بە عنوان یکی از ابزارهای درمانی بە ویژە بە عنوان شیوەیی موثر برای سالمندان در نظر گرفتە شدە است و معمولا موسیقی درمانی بە عنوان یک ضد افسردگی طبیعی عمل خواهد کرد.

این مشاور روانشناختی اظهار کرد: در جوامع توسعە یافتە برای موسیقی درمانی اهمیت بسیاری قائل هستند و براساس تجارب این جوامع موسیقی درمانی در تسهیل درمان بسیاری از بیماری ها موثر واقع شدە است و حتی در برخی از جوامع نیز یک رشتە دانشگاهی با این عنوان وجود دارد.

وی ادامە داد: برخلاف تصور عموم، موسیقی درمانی یک روش درمانی تازە ابداع شدە نیست و استفادە از این روش درمانی سال ها قدمت دارد، اما متاسفانە در برخی جوامع کمتر بە آن توجە شدە است.

ابراهیمی مطرح کرد: دانشمندان موسیقی را هدیەای از طبیعت می دانند و گوش سپردن بە موسیقی سبب تقویت حافظە و روح و روان خواهد شد.

وی با اشارە بە اینکە موسیقی ها بە دو دستە سالم و غیرسالم تقسیم می شود، گفت: موسیقی انتزاعی ترین هنر است، لذا بە همان اندازە کە سبب برانگیختگی می شود، می تواند برانگیختگی انسان را نیز کاهش دهد؛ لازم است کە ما بدانیم از چە نوع موسیقی و برای چە نوع بیماری و چە نوع تیپ سنی استفادە می کنیم.

ابراهیمی اضافه نمود: موسیقی درمانی افکار، احساسات و تجارب منفی را از بیمار دور می کند، همچنین طبق تحقیقات انجام شدە موسیقی درمانی درد ناشی از دندانپزشکی و ... را نیز کاهش می دهد.

وی با اشارە بە اینکە موسیقی درمانی در بروز هیجانات و تخلیە انرژی منفی در افراد نقش دارد، مطرح کرد: ریتم آرام موسیقی سبب می شود که فرد بە آرامش جسمی و روحی دست پیدا کند.

ابراهیمی اظهار کرد: موسیقی بر عملکرد فیزیولوژی مانند ضربان قلب و فشار خون تاثیر می گذارد و سبب آزاد شدن آندروفین می شود و سبب نشاط و سرخوشی و کاهش درد در فرد خواهد شد.

عوامل موثر در تاثیر موسیقی درمانی

این مشاور روانشناختی بر 5 عوامل تاثیرگذار در موسیقی درمانی اشارە کرد و گفت: یکی از این عوامل تعدیل توجە است، موسیقی توجە ما را بە خود جلب می کند و محرک های نگرانی و اضطراب و استرس را از فرد دور می کند.

شیوا ابراهیمی مطرح کرد: یکی دیگر از عوامل موثر در موسیقی درمانی؛ تعدیل احساسات است زیرا موسیقی سبب می شود احساسات ما درگیر و تنظیم شود.

وی با اشاره به اینکه موسیقی همچنین موجب تعدیل شناخت ما می شود و بر عملکرد حافظە تاثیرگذار است؛ گفت: موسیقی همچنین موجب تعدیل رفتار خواهد شد، و شرایطی همچون الگوهای حرکتی مانند راە رفتن و حرف زدن و درک کردن را درگیر خواهد کرد.

ابراهیمی با تاکید بر اینکه موسیقی بر ارتباطات انسان تاثیرگذار است؛ مطرح کرد: موسیقی درمانی می تواند همچون دارویی محرک و آرام بخش میزان برانگیختگی احساسی و روانی در فرد را تغییر دهد.

وی اظهار کرد: موسیقی درمانی یک درمان شناختە شدە است کە بە عنوان روش ترمیمی برای مسائل گفتاری بسیاری از بزرگسالان انجام می شود.

ابراهیمی در پایان یادآور شد: باتوجە بە موارد گفتە شدە بهتر است ما در طول روز تایم مشخصی را بە گوش سپردن بە موسیقی اختصاص دهیم زیرا موسیقی روح و روان ما را صیقل دادە و بە ویژە اگر در طبیعت این کار انجام شود تاثیر بیشتری خواهد داشت.

منبع: خبرگزاری ایسنا
انتشار: 23 آبان 1400 بروزرسانی: 23 آبان 1400 گردآورنده: funpc.ir شناسه مطلب: 1032

به "اثرات شگفت انگیز موسیقی بر جسم و روح انسان ها" امتیاز دهید

1 کاربر به "اثرات شگفت انگیز موسیقی بر جسم و روح انسان ها" امتیاز داده است | 1 از 5
امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "اثرات شگفت انگیز موسیقی بر جسم و روح انسان ها"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید