تعبیر خواب گاو - دیدن گاو در خواب چه تعبیری دارد؟

به گزارش مجله فان پی سی، گاو در طول تاریخ سمبل خیلی چیزها برای انسان بوده است. یکی از دلایل اهمیت این حیوان، به خاطر این است که از گذشته غذای انسان را تامین می کرد. دیدن گاو در خواب انسان تعبیر و مفهومی مخصوص به خود را دارد. در این مطلب سعی داریم تا حالات مختلف این خواب، از جمله گاو نر، ماده، شیرده و غیره را برای شما توضیح دهیم.

تعبیر خواب گاو - دیدن گاو در خواب چه تعبیری دارد؟

از وبسایت ویکی پدیا دیدن نمایید.

تعبیر خواب گاو از نظر معبرین اسلامی

تعبیر حضرت دانیال (ع)

حضرت دانیال (ع) می فرمایند: اگر در خواب ببینی سوار بر گاوی شده ای که متعلق به خودت است، یعنی برای شخصی بزرگ و عالی رتبه خدمتی انجام می دهی.

اگر ببینی که یک گاو نر وارد خانه شما گردد، یعنی خداوند رزق و روزی شما را افزایش دهد و غرق در نعمت ها و رحمت خداوند می شوید.

تعبیر ابراهیم کرمانی

اگر گاوی نر وارد محله یا منزل شما گردد، به این معناست که خیر و لطف پروردگار شامل حال شما می گردد.

اگر ببینی گاو نر به تو شاخ می زند و تو را به زمین می اندازد، یعنی از کار خود برکنار می شوی. اگر در کار تجارت مشغول به کار هستی به شما ضرر می رسد، همچنین اگر مدیر یا رئیس جایی هستی، تنزل مقام پیدا می کنی.

اگر ببینی گوشت گاو یا گاومیش می خوری، سود هنگفتی نصیب شما می گردد.

اگر ببینی کباب و بریان گوشت گاو خورده ای، به این معناست که از هیچ چیز وحشت نداشته باش و از هر شری در امان خواهی بود.

تعبیر ابن سیرین

ابن سیرین می گوید:

 • اگر در خواب گاوی را ببینی که حامله است، یعنی حس امید به فردای بهتر در شما ایجاد می گردد و در زندگی خوش بین خواهید بود.
 • هنگامی که در خواب خود گاو فربه ببینی یعنی وصلتی برای شما در راه است و این ازدواج با زنی ثروتمند و مرفه است.
 • اگر ببینی گاو ماده ای را دوشیدی و از شیر آن نوشیدی، تعبیر آن است که مال و اموال تو افزایش می یابد، اگر این خواب را فردی ببیند که در زندان است یا گیر و گرفتاری دارد، تعبیر آن است که آزاد خواهد شد و مشکلاتش حل می گردد. اگر شخصی که در نظر دیگران اهمیت ندارد و صندلی بالایی نداد این خواب را ببیند، به چشم دیگران عزیز می گردد و به مقام خوبی می رسد.حال اگر در خواب ببینی مانند گاو دم داری، زندگی ات سرشار از نعمت و ثروت گردد. در این جهان با شادمانی و خوشی زندگی می کنی و لذت می بری، اما ایمان و تقوای شما سست می گردد و به راه بد کشیده می شوید.
 • اگر در خواب ببینید گاوی به شما لگد زد، به این معناست که از جایی آسیب می بینید یا دچار ضرر می شوید.
 • اگر ببینی گاوی تو را گاز می گیرد، یعنی به زودی در شرایطی سخت و سخت قرار می گیرید.
 • اگر ببینی با گاو ماده ای جنگ می کنی و آن گاو را زخمی نموده ای، تعبیر آن است که به زن خودت خیانت کردی.
 • اگر ببینی گاو ماده ای به خانه تو آمد، ثروتمند و مرفه می شوی.
 • اگر ببینی گاو ماده ای خریده ای و در حال صحبت با آن هستی، در زمینه کاری به مراتب بالاتری می رسی.اگر ببینی چشم تو شبیه چشم گاو است یعنی به مقام و سِمت بالایی می رسی.

تعبیر جابر مغربی

جابر مغربی می گوید: اگر ببینی با گاوهای نر در جنگ و جدال هستی، به این معناست که دشمنی قدرتمند خواهی داشت و با او درگیر خواهی شد.

اگر ببینی گاوها زمین را شخم می زنند، یـعـنـی برکت یه زندگی شما می آید.

اگر ببینی پای تو مثل پای گاو می باشد، یعنی نیرومند و صاحب قدرت می شوی.

تعبیر امام صادق (ع)

امام صادق (ع) می فرماید: تعبیرهای گاو ماده پنج مورد است: اول ریاست بر دیگران، دوم به دست آوردن پول و ثروت، سوم عزیز و گرامی شدن، چهارم آینده ای پر از خیر و خوشی، پنجم سود و فراوانی .

تعبیر منوچهر مطیعی تهرانی

خواب گاو وحشی

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید: اگر در خواب، گاوی ببینید که وحشی است و قصد حمله دارد، یعنی در زندگی شما دشمنی وجود دارد که ذات خوبی دارد، ولی به خاطر یک سری مسائل با شما بد شده و میخواهد شما را مغلوب کند.اگر در خواب ببینید سوار گاوی نر شدی و آن گاو مطیع شماست، یعنی در کارهای سخت و سخت به پیروزیت می رسید.

خواب سوار گاو شدن

اگر ببینید سوار گاو نر می شوید ارتقای مقام می یابید.

اگر از گاوی که سوار آن هستید، پایین بیایید، خوشبختی و نعمت از شما دور می گردد، به ویژه اگر این گاو راه خود را پیش بگیرد و ببینید دور و دورتر می گردد و یا فردی سوار آن گردد و برود، تعبیر آن است که از شغل خود اخراج می شوید.

خواب طویله گاو

اگر در خواب ببینید طویله ای پر از گاو دارید، هر چه تعداد گاوها بیشتر باشد، ثروتی که به شما می رسد بزرگ تر خواهد بود. ولی اگر ببینید طویله ای گاو هست، اما فقط یکی از این گاوها برای شماست، در شراکت و یا کاری راه پیدا می کنید که برای شما نفع دارد. گاو چاق و فربه در خواب دیدن به معنای نعمت های فراوان است وگاو لاغر دچار شدن به تنگ دستی است.

خواب فروختن گاو

اگر در خواب ببینید کسی از شما گاوتان را گرفت و در عوض چیزی به شما داد، هر چیزی که باشد تعبیر آن است که زیان می بینید. اگر گاو خو را بفروشید و در ازای آن پول دریافت کنید، رزق و روزی شما از بین می رود. همچنین دچار مصیبت می شوید. به این دلیل که پول را در خواب دیدن در هر صورت معنیا خوبی ندارد و به معنای سختی و مشقت در زندگی تعبیر می گردد. اگر در خواب خود دیدید که برای خرید گاو پول می دهید نیکوست، چرا که درهای خیر و رحمت به روی شما گگردده می گردد و از این پس زندگی تان سر و سامان می گیرد.

تعبیر خواب موضوعی در خصوص گاو

تعبیر دیدن گاو در خواب

اگر در خواب فقط گاو ببینید و چیز دیگری در این خواب نباشد، گاو به تنهایی در خواب به معنای آن است که عمری طولانی همراه با سلامتی خواهید کرد. اما تعبیر گاو سیاه یا زرد آن است که خوش شانسی سراغ شما می آید و در زندگی غرق در خوشبختی می شوید، همچنین دارایی گران بهایی از آن شما می گردد. این دارایی گران بها می تواند مادی یا معنوی باشد؛ شاید تغییری در زندگی شما ایجاد گردد که درهی خوشبختی را به رویتان باز کند.

گاو با لکه سفید

اگر گاوی را ببینید که روی پوستش لکه های سفید دارد، تعبیر آن است که سال خوبی در انتظار شماست. تمامی امور شما به بهترین نحو ممکن انجام خواهد شد و به پیروزیت می رسید.

گاو فربه

خواب گاو بسیار چاق و فربه ای یعنی طول عمرتان بیشتر می گردد. به علاوه، شاید به معنای زنی کینه توز و بدسرشت باشد که وارد زندگی تان می گردد.

گاو شاخ دار

اگر در خواب گاوی شاخ دار ببینید، این گاو نمادی از یک زن سرکش است. این زن مطیع نیست و از شما فرمان نمی برد، امکان دارد با چنین زنی در ارتباط باشید یا اگر خودتان زنی هستید که این خواب را دیده است، یعنی خود شما شخصیتی جنگجو و سرکش دارید.

گاو نر مهاجم

به معنای خشم و ناراحتی شماست. نشان از عقیم بودن شخص مذکر دارد، شاید اطرافیان به خاطر این مشکل تان به شما کنایه می زنند. شاید مردی دوست دارد که صاحب فرزند گردد، ولی عقیم است، یا این که همسرش مخالف بچه دار شدن است. گاو نر کشته شده در خواب به معنای غلبه بر امیال و هوس است، همچنین می تواند به معنای حمایت و مواظبت از اشخاص دیگر باشد. اگر گاو نر کشته شده قربانی گردد، یعنی در زندگی خود را فدای دیگران می کنید و بسیار از خود گذشته هستیدف شما دیگران را اولویت قرار می دهید. اگر خواب ببینید روی گاو نر سواری می نماید، به این معناست که شما در تصمیم گیری ها بر خود مسلط هستید و فردی یا اقتدار هستید.

تعبیر خواب گاو و گوساله باهم

این خواب تعبیر آن است که شما دوست دارید صاحب فرزند شوید. شاید این را از صمیم قلب بخواهید و برای همین این گاو و گوساله را در خواب می بینید.

تعبیر خواب گاو آرام

اگر در خواب گاوی بسیار آرام ببینید، به این معناست که کسی برای شما محدودیت ایجاد نموده و مانع پیشرفت شما می گردد. محتمل است در محل کار، آن طور که باید و شاید به خدمت های شما توجه نگردد و جایی برای پیشرفت در این زمینه نداشته باشید. محتمل است شما با کسانی در تماس هستید که فقط سعی دارند استعدادهای شما را سرکوب نمایند، خود شما نیز از این که این افراد را کنار بگذارید واهمه دارید.

تعبیر خواب گاوی در حال زایمان

دیدن گاوی که می خواهد زایمان کند، یعنی در جنبه های مختلف زندگی خوشبخت می شوید. در کل، دست به هر کاری بزنید پیروز می شوید. این خواب اشاره دارد که اکنون زمان خوبی برای خلاق بودن و تجربه های نو است. از لحاظ خانوادگی، به آرامش و شرایط خوبی می رسید. بنابراین، روابط شما نیز بهبود می یابد.

تعبیر خواب گاو مرده

دیدن چنین خوابی نمی تواند مثبت باشد. در انجام امور با شکست روبرو می شوید و اتفاقات بدی در انتظار شماست.

ممکن است کسی در کار شما اختلال ایجاد کند و اوضاع خوب پیش نرود. دیدن گاو سلاخی شده در خواب نمادی از مصیبت و بلایی بزرگ است.

تعبیر خواب دوشیدن شیر گاو

اگر در خواب ببینید که شیر گاوی را می دوشید، تعبیر آن است که همواره صحت و سلامت خواهید بود. اگر مبتلا به بیماری هستید حالتان خوب می گردد. همچنین به معنای بارداری نیز هست، احتمالاً خبر بارداری یکی از نزدیکان را خواهید شنید و یا آن که خودتان صاحب فرزند خواهید شد.

همانطور که می دانیم فقط گاو باردار توانایی فراوری شیر را دارد و به همین دلیل دیدن چنین خوابی نمادی از بارداری به شمار می رود. اگر این خواب را ببینید مطمئن باشید که تولدی جدید در راه است

اگر در خواب ببینید که شیر گاو از طریق دستگاهی دوشیده می گردد، تعبیر آن است که در رابطه با بارداری خود باید بیشتر حواستان جمع باشد و مواظب سلامت جسمتان باشید. شاید این خواب حاکی از ترس های شما برای مادر شدن است که نکند نتوانید این حس را تجربه کنید.

تعبیر خواب یک گله گاو

تعبیر این خواب آن است که شما مایل هستید تا بیشتر مراودات اجتماعی داشته باشید و بیشتر در جمع حضور پیدا کنید. این خواسته می تواند به دلیل احتیاج شما برای برطرف تنهایی تان باشد.

تعبیر خواب گاو نر و گاو ماده

چنین خوابی خوب است. احتمالاً به اعضای خانواده شما اضافه می گردد و تولدی جدید در راه است. در حقیقت، این خواب با خوشحالی و احوالات خانواده مرتبط است و خبر از شادی در بین شما می دهد.

خوشبختی و خوش شانسی در خانواده شما جاری خواهد شد و همه چیز طبق برنامه پیش می رود.

تعبیر خواب گاوی در حال علف خوردن

این خواب تعبیری مثبت دارد، در واقع خوش شانسی به شما روی می آورد و از جایی به شما خیری می رسد. دیدن این خواب در ارتباط با دستاوردهای اقتصادی بزرگ است.

تعبیر خواب گاو از نظر روانشناسان

تعبیر لوک اویتنهاو

لوک اویتنهاو در این باره می گوید: گاو چاق نماد خوشبختی در زندگی است. گاو لاغر به معنای خرید چیزی با قیمت گزاف و بالاست.

تعبیر کارل گوستاو یونگ

کارل گوستاو یونگ بر این باور است که دیدن گاو در خواب نمادی از شخصیت مطیع و منفعل شماست. در حقیقت، این خواب اشاره به فردی دارد که حرف های دیگران را بی چون و چرا می پذیرد. همچینن، می تواند به معنای احساسات مادرانه و محبت مادری داشته باشد. در بعضی فرهنگ ها، این حیوان را نماد برکت و باروری می دانند.

 • اگر اسکلت گاو را در خواب ببینید این است که مادرتان یا کسی که حق مادری به گردن شما دارد، آن طور که باید به شما مهر و محبت نمی نماید و این خلع دوست داشته شدن از جانب مادر در این فرد بیداد می نماید.
 • خواب دیدن اینکه شما گاوی را می دوشید، یعنی شما فردی ساعی و زرنگ هستید، این نماد فردی است که در زندگی نهایت کوشش خود را به کار می گیرد.
 • دیدن گله گاو در خواب بیانگر این است که ضروری است در ارتباطات خود جانب احتیاط را رعایت کنید. دیدن یک گله گاو در خواب بیانگر نبود فردیت است. شما شخصی برونگرا هستید و دوست دارید که همواره با مردم باشید.
 • دیدن رم کردن گله گاو ها در خواب به این معناست که شما در امور زندگی، تسلط کافی ندارید و نمی توانید تصمیمی درست بگیرید.
 • دیدن گاو نر در خواب، نمادی از قوی بودن است، شما می توانید در شرایط سخت زندگی، انعطاف پذیر باشید.
 • دیدن یک گاو خشمگین رام نشده بیانگر این است که فردی احساسی هستید که نمی توانید با عقل و منطق رفتار کنید. گاو نر ممکن است بیانگر فردی در زندگی تان باشد که در برج ثور به جهان آمده است.

سخن آخر

در این مطلب به تعبیر خواب گاو پرداختیم. شما عزیزان می توانید خواب خود را در پایین همین صفحه بنویسید تا کارشناسانمان در اسرع وقت، تعبیر آن را درج نمایند.

منبع: مجله انگیزه
انتشار: 2 آبان 1399 بروزرسانی: 2 آبان 1399 گردآورنده: funpc.ir شناسه مطلب: 376

به "تعبیر خواب گاو - دیدن گاو در خواب چه تعبیری دارد؟" امتیاز دهید

165 کاربر به "تعبیر خواب گاو - دیدن گاو در خواب چه تعبیری دارد؟" امتیاز داده اند | 4.1 از 5
امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "تعبیر خواب گاو - دیدن گاو در خواب چه تعبیری دارد؟"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید