نقدی بر رد لایحه بودجه سال 1400 در مجلس

به گزارش مجله فان پی سی، تهران (پانا) - روز گذشته مجلس محترم شورای اسلامی کلیات لایحه بودجه 1400 را که توسط دولت محترم تهیه و تقدیم شده بود، رد کرد و آن را به دولت برگرداند؛ اقدامی که با توجه به فرآیند آن، تا اندازه ای عجیب و دور از اصول قانون اساسی و حتی قانون آیین نامه داخلی مجلس و رویه معمول در گذشته به نظر می رسد.

نقدی بر رد لایحه بودجه سال 1400 در مجلس

از پروفایل ما وبلاگ بخار دیدن نمایید.

1- سرشت اجرایی بودجه و دادن آن در قالب لایحه

در نظام های حقوقی- سیاسی، قوه مجریه، به دلیل وصف اجرایی عمده بودجه، نقشی ممتاز و غیر قابل جایگزینی در طراحی بودجه و ابتکار عمل آن در دست دارد. به همین جهت قوانین اساسی یا عرف های حوزه حقوق اساسی در کشورها، نوعاً بر ممنوعیت یا محدودیت تغییر لوایح بودجه از سوی مجلس مستقر شده اند.

پایه این اندیشه نوعی را به سادگی و روشنی می توان از اصل 52 قانون اساسی نیز که اصل این امر به وضوح از اصل (52) قانون اساسی که تصریح به لزوم تهیه بودجه سالانه کل کشور از طرف دولت و عدم امکان ارائه بودجهآن در قالب طرح، می پردازد، بیرون کشید و به دست آورد. می نماید، نیز فهمیده می گردد. اصل (126) قانون اساسی هم در بیان مسئولیت رئیس جمهور نسبت به امور برنامه و بودجه و اداری و استخدامی نیز مؤیّد دیگری بر همین رویکرد است و بر آن پای می فشارد.

شورای نگهبان در دو نظریه تفسیری مختلف به شماره 78/21/5146مورخ 1378/5/24 و شماره 92/305/50002مورخ 1392/1/31 و با ابتنای بر همین دیدگاه را به نوعی مورد تأکید قرار داده است ...، تغییر در ارقام بودجه را با طرح مجلس به گونه ای که در کل بودجه تاثیر بگذارد و یا شاکله آن را دگرگون سازد، ممکن ندانسته و آن را مغایر اصل 52 قانون اساسی اعلام کرده است. به همین علت اقدام اخیر مجلس در ردّ چارچوب کلی لایحه بودجه سال 1400 کل کشور، قابل تأمّل و با اصول یاد شده ناسازگار است. عدم امکان تغییر اساسی یا جدّی لایحه بودجه و تأکید بر عدم تغییر شاکله لایحه بودجه، امکان ردّ چارچوب کلی این لایحه را قابل تأمّل می سازد.

2 - نگاهی به چگونگی رد لایحه بودجه سال 1400 در مجلس و نقد آن

روز گذشته مجلس محترم شورای اسلامی کلیات لایحه بودجه 1400 را که توسط دولت محترم تهیه و تقدیم شده بود، رد نمود و آن را به دولت برگرداند؛ اقدامی که با توجه به فرآیند آن، تا اندازه ای عجیب و دور از اصول قانون اساسی و حتی قانون آیین نامه داخلی مجلس و رویه معمول در گذشته به نظر می رسد. از جهت تصمیم سازی مجلس بر می آید که به ظاهر بر پایه مواد 182 و بعد قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی عمل کرده باشد. با این وصف حتی اگر سازگاری مواد (182) به بعد آیین نامه داخلی مجلس را با قانون اساسی از این نظر مورد شبهه قرار ندهیم، فرایند طی شده در مجلس شورای اسلامی در رسیدگی نسبت به لایحه بودجه، منطبق حتی با خود آیین نامه داخلی یاد شده و به طور مشخصاً تبصره 3 ماده (182) آن، این آیین نامه هم آهنگ و منطبق نیستبه نظر نمی رسد.

زیرا خوانش دقیق این تبصره، نشانگر آن است که فرایند رسیدگی به لایحه بودجه باید در وهله نخست اول، به صورت رسیدگی نسبت به کلیات لایحه در کمیسیون تلفیق و تصمیم به ردّ یا قبول کلیات و ارائه به مجلس باشد. حال چنانکچه کمیسیون تلفیق و مجلس هر دو کلیات لایحه بودجه را ردّ نمایند، مراتب به دولت اعلام می گرددخواهد شد و اگر کلیات به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد، به کمیسیون تلفیق برای تهیه گزارش جدید اعاده می گرددخواهد شد.

ورود تفصیلی کمیسیون به متن لایحه بودجه و تغییرات جدی در آن، ماهیت لایحه بودجه را دگرگون و عملاً به صورت مصوبه کمیسیون در می آورد و در این صورت آنچه در صحن مجلس به رأی گذاشته می گردد، مصوبه کمیسیون تلفیق است و نه لایحه دولت و بنابراین ردّ و قبول مجلس نیز ناظر به آن مصوبه خواهد بود نه لایحه دولت که از نظر شکلی اساساً موضوع آنالیز در صحن مجلس نبوده است. شاید همین امر موجب شده که سال گذشته نیز مجلس پس از استماع گزارش کمیسیون و ردّ مصوبه آن، موضوع را دوبارهمجدّداً به کمیسیون تلفیق و نه دولت برگردانداعاده نمود.

بدین ترتیب درخصوص لایحه بودجه -که نقش قوه مجریه در آن ممتاز و طراحی آن حق و وظیفه انحصاری قوه مجریه است و دخالت مجلس/مجلس باید در آن حدّاقلی باشدوده و نباید منجر به تغییر شاکله لایحه گردد- یا باید معتقد بود که اساساً امکان ردّ چارچوب کلی لایحه وجود ندارد، زیرا قانون اجازه ابتکار طرح جایگزین را به مجلس نمی دهد یا حتی اگر بر این باور باشیم که چنین امکانی وجود دارد، می بایستد رسیدگی در دو مرحله یعنی ابتدا نسبت به چارچوب کلی لایحه در کمیسیون تلفیق و سپس در صحن علنی مجلس به عمل آید تا در صورت ردّ چارچوب کلی، موضوع به دولت اعلام و در صورت تأیید کلیات، به کمیسیون تلفیق اعاده و گزارش ناظر به تفصیل مقررات آن تهیه و ارائه گردد.

شرایط فعلی از آن جهت بغرنج و پیچیده است که آن چه از نظر شکلی مورد آنالیز قرار گرفته و رد شده، گزارش و مصوبه کمیسیون تلفیق است نه لایحه تقدیمی دولت.

3 - دفاع از لایحه بودجه از سوی نماینده دولت

در خصوص ردّ لایحه بودجه در مجلس و مسئله عدم حضور رئیس جمهور باید چنان که اشاره شد، توجه داشت که آنچه در جلسه مجلس مورد آنالیز قرار گرفته است، مصوبه کمیسیون تلفیق است که تفاوت های اساسی با متن ارسالی دولت دارد، بدیهی است که قطع نظر از فقدان حکم قانونی بر حضور رئیس جمهور، از نظر عرف سیاسی نیز رییس جمهور وظیفه ای نسبت به حضور در مجلس برای دفاع از مصوبه کمیسیون تلفیق ندارد.

از منظر حقوقی، به موجب قانون اساسی، رئیس جمهور اختیار دارد بخش هایی از وظایف خود را به دیگری محوّل کند و این اختیار در اصل (126) قانون اساسی درخصوص برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی، منصوص است. به همین دلیل، سازمان برنامه و بودجه تشکیل و رئیس جمهور، رئیس آن را که معاون او نیز تلقّی می گردد، منصوب کرده و رئیس سازمان برنامه و بودجه هم در راستای دفاع از مواضع دولت و انجام وظایف مربوطه در مجلس حضور داشته و به طور مشروح موضع دولت را بیان کرده است.

از ماده (121) قانون برنامه ششم توسعه نیز به وضوح بر می آید که وظیفه قانونی ارائه گزارش عملکرد بودجه سالانه همراه با ارائه لایحه بودجه سال بعد به عهده دولت و نه شخص رئیس جمهور است و از این جهت عدم حضور رئیس جمهور، مغایرتی با قانون ندارد. در این ماده آمده است: ...به منظور اجرائی نمودن جداول کمی و احکام این قانون و نظارت بر اجرای برنامه:

الف- دولت مکلف است گزارش های نظارتی سالانه قانون برنامه ششم شامل چگونگی تحقق اهداف کمی مندرج در جداول این قانون، احکام برنامه های بخشی و فرابخشی را به همراه لوایح بودجه سنواتی به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

تبصره- سازمان مکلف است امکان دسترسی به شاخصهای کلیدی توسعه عملکرد برنامه پنجساله ششم و بودجه های سالانه را با تعریف شاخصهای متناسب و محاسبه منظم آنها، حداکثر تا سال دوم اجرای قانون برنامه برای کمیسیون های تخصصی مجلس شورای اسلامی فراهم نماید.

ب- به منظور احیاء و تحکیم نظام نظارت در اجرای قانون برنامه سازمان موظف است با تعریف نظام جامع نظارت عملیاتی، گزارش های سه ماهه، شش ماهه و سالانه را براساس وظایف مندرج در قانون برنامه و بودجه مصوب 1351/12/10، درباره اجرای قوانین بودجه های سنواتی و اجرای قانون برنامه ششم به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند..

در نهایت شایسته بود که مجلس توانمندی خود را به عنوان یکی از مهمترین نهادهای انتخابی را در رسیدگی و تصمیم گیری نسبت به لایحه مهم بودجه نشان می داده و در این مقطع سخت مالی، کشور را از بلا تکلیفی مصون می داشت.

*معاون حقوقی رئیس جمهوری

منبع: خبرگزاری پانا
انتشار: 15 اسفند 1399 بروزرسانی: 15 اسفند 1399 گردآورنده: funpc.ir شناسه مطلب: 644

به "نقدی بر رد لایحه بودجه سال 1400 در مجلس" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "نقدی بر رد لایحه بودجه سال 1400 در مجلس"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید